Algemene Voorwaarden STAP1 Coaching

STAP1 Coaching (STAP1)

Is een aanbieder van coaching op het gebied van twintigers en dertigers dilemma’s en persoonlijke ontwikkeling. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72760761. Er gelden voor de deelnemers algemene voorwaarden die aan elke deelnemers die een coachtraject volgt wordt verstrekt en op wordt gewezen in de factuur.

Overdragen sessie

Een sessie van STAP1 is persoonsgebonden. Een deelnemer kan dus zijn traject niet aan een ander overdragen.

Materiaal STAP1

Het is niet toegestaan om als deelnemer materialen, beelden of de werkboeken van STAP1 voor commercieel gebruik in te zetten of te bewerken, tenzij STAP1 hier toestemming voor heeft gegeven.

Filmen sessie

Door beide partijen is het niet toegestaan een (online) sessie op te nemen/ te filmen zonder toestemming.

Wijziging sessie

Als door overmacht een sessie vanuit Stap1 coaching niet door kan gaan, zorgt STAP1 voor een passend alternatief voor de deelnemers. De deelnemers worden tijdig op de hoogte gebracht. Gewijzigd tijdenstip/ locatie van de sessie geeft geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een digitale factuur. De deelnemer aan is verplicht zich de betaling binnen de betalingstermijn bij te schrijven op de rekening NL75KNAB0258334290 t.n.v. Stap1 coaching.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Stap1 coaching een betalingsherinnering. Indien de deelnemer niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Stap1 coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Stap1 coaching zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is Stap1 coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de deelnemer zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

De factuur wordt verstuurd op het moment dat er akkoord is op het aangaan van een loopbaantraject. De eerste kosten worden gemaakt wanneer de vragenlijst van het Talentenpaspoort wordt ingevuld. Op dat moment is de deelnemer kosten verschuldigd aan Stap1 coaching, ook wanneer het traject toch niet wordt aangegaan.

Gesprek

Tijd, data en locatie voor een gesprek wordt samen met de deelnemers afgesproken. Of de deelnemer plant het gesprek zelf online in. 1 gesprek duurt circa 60 minuten.

Aansprakelijkheid bijeenkomst

STAP1 spant zich in om de sessies voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het aangaan van een (online) sessie verloopt op eigen risico van de deelnemer.

Privacy

Informatie over websitebezoek en persoonsgegevens is opgenomen in de privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken over privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door een mail te sturen naar sanne@stap1coaching.nl.

Stap1 coaching heeft geheimhoudingsplicht en houdt alles wat er wordt gezegd binnenskamers.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Stap1 coaching is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Laatst bijgewerkt op 3 november 2022.